Profile index

25-10-2021 06:57:39


Info
Båden
F 40 klassen
Film 2005
Film fra Ungarn
Film med wakeboard


Kapsejlads
Aften kapsejlads
Als Rundt
Bogø Rundt
Bornholm Rundt
Brandsø Rundt
Classic Fyn Ryndt
Danmark Rundt
De 3 broer
Endelave Rundt
Fyn Cup/Fyn rundt
Fælles Sejlads
Fænø Rundt
Færder’n RACE
Gotland Rundt
HSH Cup
Jameson Cup
Njord
Sjælland rundt
Stjerne Sejlads
Sydfjords Stævne


Søg: 

Danmark Rundt
www.kdy.dk

BESTEMMELSER FOR ”DANMARK RUNDT”
Deltagelse i distancesejladsen ”Danmark Rundt” er mulig for lystfartøjer på to baner

Offshore (DRO) Inshore (DRI)
i to klasser
Klasse C: gennemsejling af banen indenfor tidsfristen,
Klasse R: kontrollerede rekordforsøg på den fastlagte bane.

For sejladsen gælder følgende bestemmelser:

1. Banen i Danmark Rundt Offshore er: Øst om Saltholm og Sjælland, øst, nord og vest om Jylland, syd om Jylland gennem Kieler-kanalen (Nord-Ostsee Kanal), syd om Fyn, Ærø, Langeland, Lolland, Falster og Bornholm; øst og nord om Bornholm og Christiansø, nord om Bornholm, øst om Møn og Sjælland.

Banen i Danmark Rundt Inshore er: Øst om Saltholm, nord og øst om Bornholm og Christiansø, øst om Bornholm, nord om lystønde DW 80 i rute T, syd om Lolland, Falster, Langeland og Ærø, øst om Als, vest om vestligste begrænsningsmærke for skydeplads EK R 44 øst for Barsø, vest om Årø og Linderum, vest om Brandsø, Fænø, Fænø Kalv, Endelave, Tunø, Hjelm, Læsø, nord om Hirsholm NW-Rev BY, øst om Læsø og Anholt til Kronborg.

Bem: Det er på begge baner tilladt at sejle igennem Falsterbokanalen, og i DRI er det frit at gå øst eller vest om Hirsholmene, blot skal NW-Rev BY rundes.

Omsejlingsretningen er valgfri, og startstedet, som skal ligge nær banen, vælges frit af den deltagende båd. Tiden tæller fra passage af en mole eller anden let defineret linie.

2. Sejladsen er åben for sødygtige enkeltskrogs-sejlbåde og standard flerskrogs- sejlbåde samt seriebyggede motorsejlere. I DRO skal overaltlængden for fartøjer være mindst 30 fod (9.14 m). I DRI kan seriebyggede motorbåde også deltage. Arrangørerne forbeholder sig ret til at afvise et fartøj fra start, hvis de skønner, at det ikke er sødygtigt eller at konstruktionen ikke egner sig for de forhold, den måtte møde undervejs.

3. Besætningen skal på DRO bestå af mindst 4 og på DRI mindst 3 voksne personer, og skipperen skal være medlem af en sejlklub, der er anerkendt af hans nationale myndighed.

4. Under sejladsen skal de deltagende fartøjer føre den af KDY udleverede kendings- stander på et synligt sted.

Skipperen er ansvarlig for tidtagningen, og den udleverede logbog skal føres under hele sejladsen. Efter målgang skal logbogen samt en besætningser-klæring afleveres til KDYs kontrollant eller indsendes til KDYs sekretariat. Erklæringen skal bekræfte, at alle regler og bestemmelser for sejladsen er fulgt og skal underskrives af hele besætningen incl. skipper.

5. Det er tilladt at anløbe havn for at proviantere og tanke brændstof, men den tid, der bruges hertil, kan ikke fratrækkes. Der må ikke tankes brændstof til søs.

Motorsejlere skal være under sejl på DRO i mindst 24 timer, på DRI i mindst 12 timer.
Motorer må ikke udskiftes undervejs.

Sejlbåde må benytte deres motor med frakoblet skrue til lænsning, eller til opladning af batterier. Brug af motor med tilkoblet skrue er tilladt i nødstilfælde og for at yde assistance. Al brug af motoren skal indføres i logbogen.

Besætningsmedlemmerne må ikke udskiftes under sejladsen, men kan dog iland-sættes forudsat at antallet af besætningsmedlemmer altid er mindst det foreskrevne antal voksne personer.
6. En båd kan starte nårsomhelst mellem kl. 00.00 den 1. april og indtil 23.59 den 30. oktober (dansk tid).

Sejladsen skal være afsluttet for DRO senest 18 døgn efter starten, for DRI senest 14 døgn efter starten.

Tilmelding sker på vedlagte blanket, hvor måletal angives af hensyn til kontrol af bådens størrelse og stabilitet, men ikke bruges til udregning af respit.

Tilmelding og startgebyr skal være KDY i hænde senst 14 dage før starten. Ved start i klasse C er stargebyret kr. 400,00, og det udgør kr. 1.000,00 i klasse R.

Når tilmeldingen er godkendt af KDY, tilsendes logbogsblade og vimpel samt eventuelle instruktioner og praktiske oplysninger.

Start- og målgang kan kontrolleres af KDY eller af klubbens repræsentant.KDY forbeholder sig ret til at installere elektronisk kontroludstyr i en deltagende båd.

7. Senest 2 timer før start skal den udpegede kontrollør have adgang til båden med henblik på at efterse at alle betingelser for deltagelse, herunder sikkerhedsudstyret er opfyldt.

8. Danmark Rundt Offshore: Passage af Kieler-kanalen skal ske i overensstemelse med kanalmyndighedernes til enhver tid gældende bestemmelser.

Tidspunkterne for passage af lysbøje nr. 58a/NOK2 (5353’ N - 907’ E) ved kanalens vestende og lysbøje nr. 13/IIoltenauer Reede (5422’2 N - 1009’5 E) ved kanalens østende skal noteres i lobogen. Ved passage af sluserne i Brunsbüttel og Holtenau skal båden indhente slusepersonalets bekræftelse på passagetidspunktet.

Den tid, der medgår til gennemsejling af kanalen, tæller ikke som sejltid, og der må højst bruges 48 timer til gennemsejlingen.

9. Danmark Rundt Offshore: Ved passage af Falsterbo Rev, Arkona, Gedser, IIoltenau, Brunsbüttel, IIörnum Odde, Blåvandshuk, Bovbjerg, Hanstholm, Skagen, Anholt og Kronborg

Danmark Rundt Inshore: Ved passage af Falsterbo Rev, Christiansø, DW-80, Gedser Rev, Keldsnor, Ny Lillebæltsbro, Hjelm, Hirsholmene NV-rev, Anholt Knob og Kronborg

- eller mindst hver 12. time – afgives passagemelding med oplysning om vind og vejrforhold til arrangørerne.

10. For hver gennemførelse af sejladsen tildeles fartøjet en plakette med inskription. Hvert besætningsmedlem modtager desuden Kongelig Dansk Yachtsklubs diplom som bevis for gennemført sejlads. Desuden har de eksklusiv ret til at købe det særlige DR-trøjeemblem.

11. Der sejles desuden årligt om følgende vandrepokaler:

Danmark Rundt Offshore:

FORMANDENS ÆRESPRÆMIE – til det fartøj alene fremdrevet ved sejl, som har opnået den hurtigste tid.

IL-POKALEN 1937- til den enkeltskrogssejlbåd, der har opnået den hurtigste tid.

KDY-POKALER til hurtigste motorsejler, hurtigste pigebesætning og hurtigste flerskrogsfartøj.


Danmark Rundt Inshore:

NIRVANA DENMARK TROPHY, som årligt tilfalder den kølbåd alene fremdrevet ved sejl, der uden hensyn til måletal har opnået den hurtigste tid.

SØ-FINANS’ ÆRESPOKAL tildeles den sejlbåd med DH-mål på 6.50 eller derover, som har gennemført sejladsen hurtigst.

KDYs ERINDRINGSBÆGER. Tilsvarende for sejlbåde under 6.50 DH

KDY-BOWLEN tilfalder årligt den motorbåd, der har gennemført hurtigst.

KDYs LANGTURSPRÆMIE, som årligt tilfalder den hurtigste motorsejler.

ASIETTE JUBILAIRE I, der årligt kan erobres af det hurtigste flerskrogsfartøj.

INSPIRATIONS VANDREPRÆMIE til årets hurtigste sejlbåd med kvindelig besætning.

12. Tilmelding sker på vedlangte blanket. Startgebyret er DKK 500,- for klase C og DKK 1.000,- for klasse R.

Tilmelding og startgebyr skal være KDY i hænde senest 14 dage før starten.

Når tilmeldingen er godkendt fremsender KDY DR-stander, logbog og eventuelle instruktioner.

13. Det er alene den enkelte båds ansvar at beslutte, om båden skal starte eller fortsætte sejladsen.

KDY eller andre, som står for arrangementet af Danmark Rundt, påtager sig intet ansvar fort tab af liv eller skade på deltagerne eller andre, eller for tab af eller skade på fartøjer eller grej.

14. Disse bestemmelser kan kun ændres med KDYs godkendelse og kun i perioden mellem 1. november og 1. marts. Tilføjelser eller ændringer vil blive offentliggjort i KDYs klubblad SEJLSPORT, og rekordindehaverne vil blive underrettet direkte.


[ Tilbage | Print | Send til en ven ] Opdateret: 16-09-2005 21:29

Nyhedsbrev
Links
Vejret i Kolding
Dansk Flerskrogs Forening.
Stars And Stripes
Extreme 40 Skærbæk
Columbus Marine
Halsey Lidgard
Minbaad.dk
Dansk Sejlunion
Baadmagasinet


Formula40.dk • Odensevej 8 • 6000 Kolding • Tlf. +4521423702 • E-mail: owner@formula40.dk